อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) พุทธศักราช 2565

คณะ ภาคปกติ (บรรพชิตและแม่ชี) ภาคปกติ (คฤหัสถ์) นอกเวลาราชาร (เสาร์-อาทิตย์) กู้ยืม กยศ. (คฤหัสถ์)
ศาสนาและปรัชญา 5,000 มีทุนฯ* 6,000 มีทุนฯ* -
สังคมศาสตร์ 5,000 6,000 8,000
ศึกษาศาสตร์ 5,000 6,000 -

ประกาศ อัตราค่าทำเนียมทางการศึกษา พ.ศ. 2564

ทุนฯ* หมายถึง วิทยาเขตสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร